Logo SI-AT
Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Dieses Projekt wird vom Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.
Loading...
Varčevanje z energijo 2018-03-30T16:58:59+00:00

“Če želimo biti energetsko varčni, moramo vedeti kje in koliko energije porabimo.”

Um energiesparend sein zu können, müssen wir wissen wo und wieviel Energie wir verbrauchen.

“Z varčevanjem pri energiji bomo varčevali tudi pri stroških ter ohranjali čisto okolje.”

In dem wir Energie sparen, sparen wir auch bei den Kosten ein und erhalten ein sauberes Umfeld.

“Učinkovito je tisto bitje ali naprava, ki z manj energije naredi enako delo ali celo več.”

Effizient ist das Wesen oder Gerät, welches mit weniger Energie dieselbe Arbeit verrichtet oder sogar mehr.

Ukrepi varčevanja pri ogrevanju

Sparmaßnahmen beim Heizen

“Z organizacijskimi ukrepi lahko prihranimo 10 % pri rabe toplote.”
“Durch Organisationsmaßnahmen können wir beim Wärmeverbrauch 10% einsparen.”

Ko na stežaj odpremo okna, dobro prezračimo prostor že v nekaj minutah.
Wenn wir die Fenster weit öffnen, wird der Raum schon in wenigen Minuten gut gelüftet.

 • Pravilno prezračujmo: okna popolnoma odpremo, da ustvarimo prepih, čas zračenja naj bo 3 – 5 minut.
  Richtiges Lüften: die Fenster öffnen wir ganz, damit wir einen Durchzug erzeugen, die Lüftungszeit soll zwischen 3 – 5 Minuten betragen.
 • V kolikor imamo vgrajeno prisilno prezračevanje, odpiranje oken ni potrebno.
  Falls wir eine in das Fenster integrierte Lüftung haben, ist das Öffnen der Fenster nicht nötig.
 • S termostatskimi ventili nastavimo sobno temperaturo, v dnevnih prostorih se priporoča 20°C ali 21°C.
  Mit Thermostatventilen stellen wir die Zimmertemperatur ein, in Wohnräumen wird eine Temperatur von 20°C oder 21°C empfohlen.
 • Ne zastirajmo ogrevalnih teles. Priporočamo, da zavese segajo le do nivoja ogreval.
  Wir bedecken die Heizkörper nicht. Wir empfehlen, dass die Vorhänge nur bis zum Niveau der Heizungen reichen.
 • V zimskih mesecih ponoči okna zastirajmo s polknicami ali roletami ter znižamo temperaturo na termostatu.
  In den Wintermonaten schließen wir die Fensterläden oder Rollladen und verringern die Temperatur am Thermostat.
 • Oblačimo se toplo, letnemu času primerno.
  Wir ziehen uns warm an, der Jahreszeit entsprechend.

Za vsako °C višja temperatura v prostoru pomeni do 6 % večjo rabo energije.
Jedes °C mehr Raumtemperatur bedeutet bis zu 6% mehr Energieverbrauch.

 • Namestimo termostatske ventile za uravnavanje temperature v posameznem prostoru.
  Wir bringen Thermostatventile zur Temperaturregulierung in einzelnen Räumen an.
 • Poskrbimo za dobro tesnjenje oken. Primerna zatesnitev s tesnilnimi trakovi, lahko zmanjša stroške ogrevanja kar za 10 %.
  Wir sorgen für eine gute Abdichtung der Fenster. Eine geeignete Abdichtung mit Dichtungsbändern kann die Heizkosten um ganze 10% senken.
 • Ogrevajmo se z obnovljivimi viri energije.
  Zum Heizen benutzen wir erneuerbare Energien.

Ukrepi varčevanja pri hlajenju

Sparmaßnahmen beim Kühlen

“Najvarčnejše hlajenje je hlajenje v senci.”
“Das sparsamste Kühlen ist das Kühlen im Schatten.”

S pravilnim senčenjem lahko prihranimo do 80 % energije potrebne za hlajenje prostorov.
Durch richtiges Schattieren können wir bis zu 80% der benötigten Energie zum Kühlen einsparen.

 • Na južno stran hiše posadimo listopadno drevo, ki nam bo poleti nudilo senco.
  Auf der Südseite des Hauses pflanzen wir einen sommergrünen Baum, welcher uns im Sommer Schatten spendet.
 • Preprečimo vdor toplote – zastrimo okna s sončno zaščito: polkna, rolete, žaluzije.
  Wir verhindern den Wärmeeindrang – wir decken die Fenster mit Sonnenschutzvorrichtungen ab: Fensterläden, Rollläden, Jalousien.
 • Zmanjšamo vire toplote v stavbi – izklapljanje nepotrebne razsvetljave in ostalih aparatov.
  Wir reduzieren die Wärmequellen im Gebäude – Ausschalten von nicht benötigter Beleuchtung und anderer Geräte.
 • Pravilno izberimo temperaturo pri klima napravi, največ 5–7 °C pod zunanjo temperaturo.
  Richtige Temperaturauswahl der Klimaanlage, höchstens 5-7°C unter der Außentemperatur.
 • Klimatske naprave uporabimo samo po potrebi.
  Die Klimaanlage betätigen wir nur bei Bedarf.
 • Redno vzdržujmo prezračevalne in klimatske naprave, vsaj vsaka 3 leta.
  Wir sorgen für eine regelmäßige Wartung der Lüftungs– und Klimaanlage, mindestens alle 3 Jahre.

Preprečimo poletno pregrevanje stavb.
Lasst uns eine sommerliche Übererwärmung der Gebäude verhindern.

 • Zunanja senčila so najboljša rešitev za preprečevanje poletnega pregrevanja stavb.
  Externe Sonnendächer sind die beste Lösung, um eine sommerliche Übererwärmung der Gebäude zu verhindern.
 • Pred nakupom klimatske naprave dobro premislimo, če jo res potrebujemo. Delež klimatske naprave pri porabi elektrike lahko znaša do 40 % stroškov za energijo.
  Vor dem Kauf einer Klimaanlage überlegen wir reiflich, ob wir sie wirklich benötigen. Der Anteil der Klimaanlage beim Stromverbrauch kann bis zu 40% der Energiekosten betragen.

Ukrepi varčevanja pri razsvetljavi

Sparmaßnahmen bei der Beleuchtung

“Uporabimo naravno svetlobo, saj ugodno vpliva na naše počutje.”
“Lasst uns natürliche Lichtquellen benutzen, da diese positiv auf unser Wohlbefinden wirken.”

Najbolj varčna je ugasnjena svetilka.
Am sparsamsten ist das ausgeschaltene Licht.

 • Ugašajmo luči, kadar jih ne potrebujemo.
  Wir schalten das Licht aus, wenn wir es nicht benötigen.
 • Kadar pri delu potrebujemo več svetlobe, uporabimo usmerjeno svetlobo, na primer namizno svetilko.
  Wenn wir zum Arbeiten mehr Licht benötigen, verwenden wir gerichtetes Licht, zum Beispiel Tischlampen.
 • Za več svetlobe v prostoru uporabimo tanke in prosojne zavese, ki jih lahko podnevi odgrnemo.
  Für mehr Licht im Raum verwenden wir dünne und durchsichtige Vorhänge, welche wir tagsüber aufziehen.
 • Očiščena svetlobna telesa zagotavljajo ustrezno osvetljenost pri manjšem številu prižganih svetilk.
  Gereinigte Lichtkörper gewährleisten eine entsprechende Beleuchtung bei geringerer Anzahl eingeschaltener Lichter.

Z varčnimi in LED sijalkami zmanjšamo rabo električne energije tudi do 70%.
Mit der Verwendung von Kompaktsparlampen und LED – Lampen reduzieren wir den Stromverbrauch um bis zu 70%.

 • Senzorji gibanja pomagajo pri zniževanju rabe elektrike in stroškov.
  Bewegungsmelder helfen bei der Reduzierung von Stromverbrauch und Kosten.
 • Žarnice zamenjajmo s kompaktnimi varčnimi sijalkami ali LED sijalkami.
  Glühbirnen tauschen wir mit Kompaktsparlampen oder LED – Lampen aus.

Ukrepi varčevanja pri elektronskih napravah

Sparmaßnahmen bezüglich Elektrogeräte

Izklapljajmo elektronske naprave saj v pripravljenosti porabijo 5 do 10 % skupne porabe električne energije.”
Wir schalten Elektrogeräte aus, da diese im Stand-by-Modus 5 bis 10% des Gesamtstromverbrauchs ausmachen.”

Izklopite naprave v primeru daljših odmorov in ponoči.
Schalten sie Geräte bei längeren Pausen und nachts aus.

 • Aparati porabljajo električno energijo tudi takrat, ko so v stanju pripravljenosti, zato ugašajmo elektronske naprave v času neuporabe.
  Geräte verbrauchen Strom auch im Stand-by-Modus, weswegen wir Elektrogeräte ausschalten, wenn wir sie nicht benötigen.
 • Pri nastavitvah ohranjevalnika zaslona nastavimo “spanje” ekrana na 10 minut.
  Bei den Bildschirmschonereinstellungen stellen wir den Übergang in den Sleep-Modus des Bildschirms nach 10 Minuten ein.
 • Pri nastavitvah računalnika nastavimo “spanje” računalnika po uri nedejavnosti.
  Bei den Computereinstellungen stellen wir den Übergang in den Sleep-Modus des Computers nach 1 Stunde ohne Tätigkeit ein.
 • Ko ugasnemo računalnik, ugasnimo tudi monitor.
  Wenn wir den Computer ausschalten, schalten wir auch den Monitor aus.
 • Tiskalnik in skener vklopimo le, ko ju potrebujemo.
  Den Drucker und Scanner schalten wir nur dann ein, wenn wir ihn benötigen.

Prenosni računalnik porabi 30 % manj energije kot stacionarni računalnik.
Ein Notebook verbraucht 30% weniger Energie als ein klassischer PC.

 • Ob zamenjavi računalnika se odločimo za prenosni računalnik, ki porabi v stanju delovanja okoli 30 % manj energije kot namizni računalnik.
  Beim Wechseln des Computers entscheiden wir uns für ein Notebook, welches im Arbeitsmodus ca. 30% weniger Energie verbraucht als ein klassischer PC.
 • Ob nakupu novega zaslona se odločimo za LED LCD, saj porabi manj elektrike.
  Beim Kauf eines neuen Monitors entscheiden wir uns für ein LED LCD, da dieser weniger Strom verbraucht.

Ukrepi varčevanja pri porabi tople vode

Sparmaßnahmen beim Warmwasserverbrauch

“Z vodo odteka tudi energija, tako za dobavo kot za gretje vode na želeno temperaturo – zato varčujmo z vodo!
“Mit dem Wasser fließt auch Strom, sowohl zur Beschaffung/Lieferung als auch zum Erwärmen von Wasser auf die gewünschte Temperatur – aus diesem Grund sparen wir mit Wasser!

Pri prhanju porabimo 3 do 4-krat manj vode ter energije kot pri kopanju v kadi.
Beim Duschen verbrauchen wir 3- bis 4-mal weniger Wasser und Energie als beim Baden in der Wanne.

 • Raje se prhajmo kot kopamo v kadi.
  Wir duschen lieber anstatt in der Wanne zu baden.
 • Med umivanjem naj teče voda le takrat, ko jo dejansko potrebujemo, ne pa ves čas umivanja.
  Während dem Duschen soll das Wasser nur dann fließen, wenn wir es auch benötigen und nicht die ganze Zeit.
 • Vzdržujmo tesnila na pipah in v kotličkih – 10 kapljic vode na minuto pomeni 170 litrov na mesec.
  Wir sorgen für die Wartung der Dichtungen an den Wasserhähnen und Kesseln – 10 Wassertropfen pro Minute bedeuten 170 Liter pro Monat.
 • Nastavljena temperatura ogrevane vode v hranilniku naj ne bo višja od 60°C.
  Die eingestellte Warmwassertemperatur im Warmwasserspeicher soll 60°C nicht übersteigen.

S sončnimi kolektorji lahko segrevamo sanitarno vodo s pomočjo sonca.
Mit Solarenergiekollektoren können wir Sanitärwasser mit der Sonne erwärmen.

 • Zamenjajmo električni  grelnik vode s sprejemniki sončne energije (sončni kolektorji) ali toplotno črpalko.
  Wir tauschen elektrische Wassererwärmer mit Solarenergiekollektoren oder eine Wärmepumpe aus.
 • Vgradimo nastavke za pipe (perlatorji) za zmanjšanje porabe vode – prihranek: 25 do 50% porabe vode.
  Wir bauen Strahlregler für Wasserhähne ein, um den Wasserverbrauch zu reduzieren – Einsparung: 25 bis 50% Wasserverbrauch.
 • Izolirajmo vse cevi za toplo vodo.
  Wir isolieren alle Warmwasserleitungen.
 • Vgradimo grelnik vode v bližini porabnikov.
  Wir bauen Wassererwärmer in der Nähe der Verbraucher ein.

Ukrepi varčevanja pri gospodinjskih aparatih

Sparmaßnahmen bezüglich Haushaltsgeräte

“Največji domači porabniki elektrike so bojler, hladilnik in zamrzovalnik, ki povprečno skupaj porabijo skoraj 50 % vse električne energije v gospodinjstvu.”
“Die größten Stromverbraucher im Haushalt sind Warmwasserspeicher, Kühlschrank und Gefrierschrank, welche zusammen durchschnittlich fast 50% des Gesamtenergieverbrauchs im Haushalt ausmachen.”

Velikost hladilnika in zamrzovalne skrinje izberemo glede na svoje potrebe.
Die Größe des Kühlschranks und Gefrierschranks bestimmen wir nach unseren Bedürfnissen.

Hladilnik / zamrzovalnik

Kühlschrank / Gefrierschrank

 • Hladilnika in zamrzovalnika ne odpirajmo po nepotrebnem in ga takoj po uporabi zaprimo.
  Den Kühlschrank und den Gefrierschrank öffnen wir nur bei Bedarf und schließen ihn gleich wieder zu.
 • V hladilnik in zamrzovalnik damo le ohlajena in osušena živila, saj se sicer led hitreje tvori, kar pa poveča porabo energije.
  In den Kühlschrank und den Gefrierschrank legen wir nur abgekühlte und abgetrocknete Lebensmittel, da sich anderenfalls zwar schneller Eis bildet, dies jedoch den Energieverbrauch erhöht.
 • Redno odstranjujmo ledene obloge. En milimeter ledu v hladilniku ali zamrzovalniku pomeni nekaj odstotkov večjo porabo elektrike.
  Wir entfernen regelmäßig die Eisbeläge. Ein Millimeter Eis im Kühlschrank oder Gefrierschrank bedeutet einen um ein paar Prozent erhöhten Stromverbrauch.
 • Dotrajano tesnilo na vratih takoj zamenjajmo. Ustreznost tesnila preizkusimo tako, da postavimo papir med vrata in hladilnik. Če papir težko izvlečemo, se vrata še vedno dobro zapirajo.
  Abgebrauchte Dichtungen an der Tür wechseln wir sofort aus. Die Geeignetheit der Dichtungen testen wir so, dass wir ein Blatt Papier zwischen die Kühlschranktür und den Kühlschrank klemmen. Falls wir das Blatt Papier nur schwer herausziehen können, dichtet die Tür immer noch gut.
 • Če sta hladilnik in skrinja stara več kot 10 let in slabo tesnita ju zamenjajmo za energetsko učinkovitejšega in varčnejšega.
  Falls der Kühlschrank oder der Gefrierschrank älter als 10 Jahre ist und schlecht dichtet, wechseln wir ihn gegen einen energieeffizienteren und sparsameren aus.

Pri nakupu stroja se odločimo za energetsko varčnega (A++ ali A+++).
Beim Kauf entscheiden wir uns für einen energiesparenden Geschirrspüler (A++ oder A+++).

Pomivalni stroj

Geschirrspüler

 • V primeru, da uporabimo veliko posode v enem dnevu, je priporočljiva uporaba pomivalnega stroja. V primerjavi z ročnim pomivanjem posode porabimo do 4-krat manj vode in elektrike, ob tem pa prihranimo tudi čas.
  Falls wir an einem Tag eine größere Menge an Geschirr verwenden, ist es ratsam, den Geschirrspüler zu gebrauchen. Im Vergleich zum Spülen des Geschirrs mit der Hand verbrauchen wir bis zu 4-mal weniger Wasser und Strom, zusätzlich sparen wir auch noch Zeit ein.
 • Pomivalni stroj zaženemo le, ko je primerno poln.
  Den Geschirrspüler betätigen wir nur, wenn er entsprechend gefüllt ist.
 • Če posodo pomivamo ročno, uporabimo tekočo vodo le pri splakovanju.
  Beim manuellen Abwasch des Geschirrs verwenden wir fließendes Wasser nur beim Spülen.

Pri nakupu pazimo na glasnost pralnega stroja, da lahko peremo tudi ponoči.
Beim Kauf achten wir auf die Lautstärke der Waschmaschine, damit wir auch nachts waschen können.

Pralni stroj

Waschmaschine

 • Pranje pri 60 °C porabi samo polovico energije v primerjavi s pranjem pri 90 °C.
  Das Waschen bei 60°C verbraucht nur halb so viel Energie wie das Waschen bei 90°C.
 • Stroj vedno primerno napolnimo oziroma uporabimo varčen program pranja, s čimer lahko prihranimo tudi do 25 % elektrike.
  Die Waschmaschine ist immer entsprechend voll beziehungsweise verwenden wir das Sparprogramm, womit wir bis zu 25% Strom einsparen können.
 • Stroj vključimo v času nižje tarife električne energije.
  Wir schalten die Waschmaschine in der Zeit des Niedrigstromtarifs (Nachttarifs) ein.
 • Za čisto perilo perimo pri nižjih temperaturah, zmanjšajmo količino pralnih sredstev, kot dodatek pralnemu prašku pa uporabimo alkoholni kis (za mehčanje perila in odstranjevanje vodnega kamna) ter pralno sodo (Natrijev karbonat za beljenje perila in odstranjevanje madežev).
  Saubere Wäsche waschen wir bei niedrigeren Temperaturen, reduzieren die Menge der Waschmittel, als Zusatz zum Waschpulver verwenden wir Alkoholessig (als Weichspüler und zum Entfernen von Kalkstein) sowie Waschsoda (Natriumkarbonat um weisse Wäsche zum Strahlen zu bringen und zum Entfernen von Flecken).

Pri nakupu sušilnega stroja svetujemo izbiro stroja s toplotno črpalko.
Beim Kauf eines Wäschetrockners empfehlen wir ein Gerät mit Wärmepumpe.

Sušilni stroj

Trockner

 • Sušilniki perila so veliki potrošniki energije. Priporoča se, da je perilo dobro izžeto preden ga damo v sušilnik, saj s tem skrajšamo čas sušenja tudi do 30 %.
  Wäschetrockner sind hohe Energieverbraucher. Er wird empfohlen, die Wäsche gut auszudrücken, bevor wir sie in den Trockner legen, da wir dadurch die Zeit des Trocknens um bis zu 30% verringern.
 • Če imamo možnost, sušimo perilo na odprtem.
  Falls die Möglichkeit besteht, trocknen wir die Wäsche im Freien.
 • Pri nakupu sušilnega stroja se odločimo za stroj s toplotno črpalko, saj bomo privarčevali do 50 % električne energije.
  Beim Kauf eines Wäschetrockners entscheiden wir uns für ein Gerät mit Wärmepumpe, da wir dadurch bis zu 50% Stromenergie einsparen.

Z likalniki na paro likamo hitreje in bolje.
Mit Dampfbügeleisen bügeln wir schneller und besser.

Likalnik

Bügeleisen

 • Temperaturo počasi zvišujmo, zato se priporoča najprej likanje občutljivih oblačil, nato pa tistih, ki zahtevajo likanje z višjo temperaturo.
  Wir erhöhen die Temperatur langsam, weswegen empfohlen wird, zunächst empfindliche Kleidungsstücke zu bügeln und erst danach die Kleidungsstücke, welche eine höhere Temperatur zum Bügeln benötigen.
 • Med daljšimi odmori likalnik izklopimo.
  Bei längeren Pausen schalten wir das Bügeleisen aus.
 • Ne likajmo brisač, posteljnine in ostalih stvari, ki jih lahko uporabimo tudi zmečkane.
  Wir bügeln keine Handtücher, Bettwäsche und andere Sachen, welche wir auch zerknittert verwenden können.

Kuhanje na indukcijski plošči porabi manj energije kot kuhanje na steklokeramični plošči.
Das Kochen auf einem Induktionskochfeld verbraucht weniger Energie als das Kochen auf einem Glaskeramikkochfeld.

Štedilnik in kuhanje

Küchenherd und Kochen

 • Kuhalno ploščo izklopimo nekaj minut pred koncem kuhanja, saj ostane še nekaj časa vroča.
  Die Herdplatte schalten wir schon einige Minuten vor dem Ende des Kochens ab, da diese noch einige Zeit heiß bleibt.
 • Velikost kuhališča izberemo glede na premer posode. Posoda naj bo približno enake velikosti kot je grelna površina, tako lahko prihranimo tudi do 50 % toplote.
  Die Größe der Kochfläche wird nach dem Durchmesser des Kochgeschirrs verwendet. Das Kochgeschirr soll in etwa gleich groß sein wie die Kochfläche, da wir dadurch bis zu 50% Wärme einsparen können.
 • Vodo zavrimo v pokriti posodi in jed kuhajmo s pokrito pokrovko. Pri odkriti posodi se izgubi dve tretjini energije.
  Das Wasser bringen wir im bedeckten Kochgeschirr zum Kochen und das Essen kochen wir mit bedecktem Topfdeckel. Beim Kochen mit nicht abgedecktem Kochgeschirr gehen zwei Drittel der Energie verloren.
 • Kuhajmo v primerni količini vode.
  Wir kochen in einer entsprechenden Menge Wasser.
 • Pri kuhanju lahko uporabljamo ekonom lonce za hitro kuho. Z uporabo le-teh prihranimo do 50 % časa in do 30 % energije.
  Beim Kochen können wir einen Schnellkochtopf verwenden. Dadurch können wir bis zu 50% Zeit und bis zu 30% Energie sparen.
 • Odtalimo zamrznjeno hrano preden jo kuhamo.
  Wir tauen gefrorene Lebensmittel auf, bevor wir sie kochen.

Uporaba ventilatorja v pečici omogoča peko tudi pri temperaturi, ki je od 20°C do 40°C nižja, kot pri peki brez ventilatorja.
Die Verwendung des Ventilators im Backofen ermöglicht das Backen bei einer Temperatur, welche 20°C bis 40°C niedriger ist, als beim Backen ohne Ventilator.

Pečica

Backofen

 • Električno pečico izklopimo 5-10 minut pred koncem peke, saj ostane še nekaj časa vroča.
  Den Elektrobackofen schalten wir 5-10 Minuten vor dem Backende aus, da er noch einige Zeit heiss ist.
 • Pri starejših pečicah redno preverjajmo, če vrata dobro tesnijo.
  Bei älteren Backöfen überprüfen wir regelmäßig, ob die Türe noch gut dichtet.
 • Vrat pečice ne odpirajmo po nepotrebnem, saj s tem znižujemo temperaturo v pečici.
  Die Backofentüre öffnen wir nur bei Bedarf, da dadurch die Temperatur im Backofen fällt.
 • Če je le mogoče, pecimo več jedi hkrati.
  Falls dies möglich ist, backen wir mehrere Speisen gleichzeitig.
 • Jedi raje pogrevajmo na kuhalnih ploščah kot v klasičnih pečicah.
  Das Essen wärmen wir lieber auf Kochfeldern als im Backofen auf.
 • Za opekanje manjših količin kruhkov uporabimo opekač, s čimer porabimo 3-krat manj elektrike kot pri uporabi pečice.
  Zum Backen kleinerer Mengen Brot verwenden wir einen Toaster/Brotbäcker, wodurch wir 3-mal weniger Strom verbrauchen als beim Backen im Backofen.
Kombinirani hladilnik razreda A+++ bo porabil 60 % manj energije v primerjavi z enakim hladilnikom razreda A. Pomivalni ali pralni stroj razreda A+++ pa bo porabil 30 % manj energije od stroja razreda A.
Ein kombinierter Kühl- und Gefrierschrank der Klasse A+++ wird 60 % weniger Energie verbrauchen als ein gleichartiger Kühlschrank der Klasse A. Eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine der Klasse A+++ wird 30 % weniger Energie verbrauchen als ein gleichartiges Gerät der Klasse A.

Energijska nalepka

Energieverbrauchskennzeichnung

 • Energijska nalepka je dokument za označevanje energijske učinkovitosti gospodinjskih aparatov, ki ga pri nakupu gospodinjskih naprave ne smete spregledati. Energijska nalepka nam poda letno porabo energije v kWh in nam omogoča hitro in enostavno medsebojno primerjavo aparatov in vam pomaga pri izbiri varčnega in učinkovitega aparata.
  Die Energieverbrauchskennzeichnung ist ein Dokument, um die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten zu kennzeichnen, welche sie beim Kauf von Haushaltsgeräten nicht übersehen dürfen. Die Energieverbrauchskennzeichnung teilt uns den jährlichen Energieverbrauch in kWh an, ermöglicht uns einen schnellen und einfachen Vergleich der Geräte und hilft uns bei der Wahl eines sparsamen und effizienten Geräts.
 • Uporaba energijske nalepke je obvezna za označevanje vseh gospodinjskih aparatov. Zelena barva, s katero so označeni razredi A, pomeni energetsko najučinkovitejšo napravo, rdeča barva razreda G pa najmanj učinkovito, ki se ji je bolje izogniti.
  Die Verwendung der Energieverbrauchskennzeichnung ist zwingend bei allen Haushaltsgeräten. Die Farbe grün, mit welcher die Klasse A gekennzeichnet ist, bedeutet, dass es sich um die energieeffizientesten Geräte handelt, wohingegen mit der Farbe rot die Klasse G gekennzeichnet ist, welche am ineffizientesten ist und welche man meiden sollte.
 • Dejanske količine privarčevane energije glede stopnje učinkovitosti so odvisne od velikosti in načina uporabe posameznega gospodinjskega aparata ali naprave.
  Die tatsächliche Menge der gesparten Energie hinsichtlich der Effizienzstufe ist abhängig von der Größe und der Verwendung des einzelnen Haushaltsgeräts.
 • Obrazložitev pomena kazalnikov na primeru energijske nalepke na televizijskem sprejemniku.
  Die Erläuterung der Bedeutung der Indikatoren am Beispiel der Energieverbrauchskennzeichnung eines Fernsehgerätes.